Перевести страницу

Кафедра молекулярной биологии и генетики 

факультета биологии и биотехнологии

КазНУ им. аль-Фараби

Қайырымдылық акциясы/ Благотворительная акция_февраль 2020 / Charity Event

2020 жылдың 28-29 ақпанында, «Қайырымды қоғам» республикалық челлендж аясында мұқтаж жандар үшін заттар жинау ұйымдастырылды. Балалар мен ересектерге арналған киімдер, кітаптар, ойыншықтар жиналды. Заттар «Жылу» әлеуметтік қайырымдылық жобасына жіберілді, ал жобаныц жүзеге асырушылар алынған заттарды әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларға, балалар үйлеріне және әлеуметтік көмек орталықтарына бағыттады (https://teplocharity.kz/).

Ұйымдастырушылар - кафедра меңгерушісінің орынбасары, куратор-эдвайзер, PhD Ловинская А.В., биология ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы Шалахметова Г.А., «Биотехнология» мамандығының 2 курс студенттері БТ-50р, БТ-51р, БT-52р. 

***

28-29 февраля 2020 г. в рамках республиканского челленджа "Қайырымды қоғам" был организован сбор вещей для нуждающихся. Собраны одежда для детей и взрослых, книги, игрушки. Вещи были переданы социально-благотворительному проекту «Тепло», который перенаправляет полученные вещи малоимущим семьям, детским домам и центрам социальной помощи (https://teplocharity.kz/).

Организаторы – зам.зав.по УМиВР, куратор-эдвайзер, PhD Ловинская А.В., к.б.н., старший преподаватель Шалахметова Г.А., студенты 2 курса специальности «Биотехнология» БТ-50р, БТ-51р, БТ52р.

***

On February 28-29, 2020, within the framework of the Republican Challenge, the Department of Molecular Biology and Genetics organized a collection of things for the needy. We have collected clothes for children and adults, books, toys. Things were transferred to the socially-charitable project "Teplo", which redirects the received things to poor families, orphanages and social assistance centers (https://teplocharity.kz/). 

The organizers are Deputy Head of Department on Academic and Educational Issues, adviser, PhD Lovinskaya A.V., candidate of biological sciences, senior teacher Shalakhmetova G.A., 2nd year students of the specialty "Biotechnology" BT-50r, BT-51r, BT52r.

#kaznu#alfarabiqaiyrymdyqoǵam#AlFarabiQQ#teplocharity

Нет комментариев Добавить комментарий