Перевести страницу

Кафедра молекулярной биологии и генетики 

факультета биологии и биотехнологии

КазНУ им. аль-Фараби

Бос орындар жәрмеңкесі / Ярмарка вакансий / Job Fair

2020 жылдың 4-5 наурызында әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде дәстүрлі бос орындар жәрмеңкесі өтті. Аталмыш шараның мақсаты – ҚазҰУ-дың бітіруші түлектерін өз мамандықтары бойынша жұмысқа орналастыруға себепші болу.

Биология және биотехнология факультетінің базасында жәрмеңкеге биологиялық, медициналық, генетикалық бағыттағы ұйымдар, мысалы, «Персона» Халықаралық репродуктологияның клиникалық орталығы, облыстық перинаталды орталықтар, клиникалар, мектептер, «Селекция» ЖШС және т.б. қатысты.

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің сайтындағы оқиға туралы: қаз.

***

4-5 марта 2020 г. в КазНУ им.аль-Фараби прошла традиционная ярмарка вакансий. Цель данного мероприятия – содействие трудоустройству выпускников университета. 

На базе факультета биологии и биотехнологии в ярмарке приняли участие организации биологического, медицинского, генетического профиля, такие как Международный клинический центр репродуктологии "Persona",  областные перинатальные центры, поликлиники, школы, ТОО «Селекция» и др.

О мероприятии на сайте Казахского национального университета имени аль-Фараби:  рус.

***

On March 4-5, 2020, a traditional job fair was held at Al-Farabi Kazakh National University. The purpose of this event is to promote the employment of university graduates.

On the basis of the Department of Biology and Biotechnology, The fair was attended by organizations of a biological and genetic profile, such as the International Clinical Center for Reproductology "Persona",  regional perinatal centers, hospitals, schools, LLP "Selekcija", etc.

About the event on the website of Al-Farabi Kazakh National University: eng.

Нет комментариев Добавить комментарий