Перевести страницу

Кафедра молекулярной биологии и генетики 

факультета биологии и биотехнологии

КазНУ им. аль-Фараби

Қоғамдық жұмыс күні / Субботник / Сommunity work day

22 ақпанда биология және биотехнология факультетінің студенттері, оқытушылары мен қызметкерлері, атап айтқанда молекулалық биология және генетика кафедрасы «Қайырымды Кдығам» республикалық шақыруы аясында КазГУқаласының ғимаратында және аумағында қоғамдық жұмыс күнін өткізді.
Барлық қатысушыларға үлкен рахмет!

***

"Чистота - залог здоровья! Порядок прежде всего!"
В рамках республиканского челленджа "Қайырымды қоғам" 22 февраля 2020 г. студенты, преподаватели и сотрудники факультета биологии и биотехнологии, в частности кафедры молекулярной биологии и генетики, провели субботник в корпусе и на территории КазГУграда. 
Большое спасибо всем участникам!

***

On February 22, 2020, students, teachers and employees of the Faculty of Biology and Biotechnology, in particular the Department of Molecular Biology and Genetics, held a community work day in the building and on the territory of KazNUgrad in the framework of the Republican Challenge "Kayyrymdy Kogam".
Many thanks to all the participants!

Нет комментариев Добавить комментарий