Перевести страницу

Кафедра молекулярной биологии и генетики 

факультета биологии и биотехнологии

КазНУ им. аль-Фараби

Жұмыс берушілермен кездесу / Встреча с работодателями / Meeting with employers

20 қаңтарда молекулалық биология және генетика кафедрасында жұмыс берушілермен кездесу өтті.

Жұмыс берушілердің өкілдері қатысты:

 1. Бекманов Б.О., бас директорының орынбасары, Жалпы генетика және цитология институты ;
 2. Искаков Б.К., ақуыз және нуклеин қышқылдары зертханасының меңгерушісі, М.Ә. Айтхожин атындағы Молекулалық биология және биохимия институты;
 3. Нуржанова А.А., бас ғылыми қызметкері, Өсімдіктер биологиясы және биотехнология институты;
 4. Басыгараев Ж.М., ғылыми хатшысы, Биология және биотехнология мәселелері институты;
 5. Березин В.Э., бас ғылыми қызметкері, Микробиология және вирусология институты. 

Жұмыс берушілер іс-шаралар түрлері, олардағы жобалар туралы әңгімелесті, қатысушылардың барлық сұрақтарына жауап берді.

***

20 января 2020 г. на кафедре молекулярной биологии и генетики состоялась встреча с работодателями.

Присутствовали следующие представители от работодателей:


 1. Бекманов Б.О., заместитель генерального директора, Институт общей генетики и цитологии КН МОН РК;
 2. Искаков Б.К., заведующий лабораторией белка и нуклеиновых кислот, Институт молекулярной биологии и биохимии им. М.А. Айтхожина;
 3. Нуржанова А.А., главный научный сотрудник, Институт биологии и биотехнологии растений КН МОН РК.
 4. Басыгараев Ж.М., ученый секретарь, Институт проблем биологии и биотехнологии
 5. Березин В.Э., главный научный сотрудник, Институт микробиологии и вирусологии

Работодатели рассказали о видах деятельности, проектах, которые у них проводятся, ответили на вопросы всех присутстсующих.

***

On January 20, 2020, a meeting with employers was held at the Department of Molecular Biology and Genetics.

The following representatives from employers were present:

 1. Bekmanov B.O., Deputy General Director, Institute of General Genetics and Cytology;
 2. Iskakov B.K., Head of the Laboratory of Protein and Nucleic Acids, M.A. Aytkhozhin Institute of Molecular Biology and Biochemistry ;
 3. Nurzhanova A.A., Chief Researcher, Institute of Plant Biology and Biotechnology.
 4. Basygaraev Zh.M., Scientific Secretary, Institute of Problems of Biology and Biotechnolog
 5. Berezin V.E., Chief Researcher, Institute of Microbiology and Virology

Employers talked about the types of activities, projects that they have, answered all questions of students and teaching staff.


Нет комментариев Добавить комментарий